Privacyverklaring Verening Fysiorivierenland (FRL)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In deze Privacy Policy kunt u lezen wat onze vereniging doet om aan deze genoemde wet- & en regelgeving te voldoen.

Contact gegevens

Vereniging FysioRivierenLand (FRL)
P/a Jan Ligthartstraat 7
4003 DJ Tiel NL
E-mailadres: secretariaatzandee@solcon.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

FRL verwerkt uw persoonsgegevens omdat u / uw werkgever lid is van onze vereniging en/of u / uw werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.

Onderstaande persoonsgegevens verwerken wij:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot lidmaatschap van de vereniging en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

FRL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

➔ het voeren van ledenadministratie
➔ het voeren van financiële administratie
➔ communicatie t.b.v. (onderlinge) samenwerking

FRL verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

➔ Overeenkomst (FRL lidmaatschap)
➔ Verkregen toestemming

Wie heeft toegang tot de (persoons) gegevens?

Alleen onze bestuursleden hebben toegang hebben tot de (persoons) gegevens. De bestuursleden die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een juiste en volledige instructie gekregen over de omgang met persoonsgegevens en zij zijn bekend met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
Als inschakelen van sub-verwerkers, bijvoorbeeld leden in werkgroepen, tot gevolg heeft dat zij persoonsgegevens gaan verwerken dan zal het bestuur betreffende sub-verwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen.

Delen van gegevens

Gegevens van leden verstrekken wij niet zonder toestemming van betreffende leden aan derden. Daarom vragen wij onze leden vooraf of zij hiervoor schriftelijk toestemming geven. Zij kunnen hun verleende toestemming altijd weer intrekken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om de vastgelegde persoonsgevens in te zien en te verzoeken deze te wijzigen en/of te verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgevens te beveiligen tegen, verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Het bestuur zorgt dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgevens afgeschermd is en dat genomen veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard bewaard na beëindiging van uw lidmaatschap en daarna digitaal en fysiek (indien van toepassing) verwijderd. De vereniging maakt hier uitzondering op voor het nakomen van verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Datalekken

FRL pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die
maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en FRL te voorkomen. Het bestuur heeft hiervoor FRL Procedure Datalek geschreven. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) diens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Wijziging van het Privacy Policy

FRL past haar Privacy Policy van tijd tot tijd aan om deze up to date houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen.